shell 语言开发

可在所有linux发行版上部署适合文件目录数在100以内的监控需求

可监控文件目录的增删改在线文档链接

http://xrkmonitor.com/monitor/showdoc/showdoc/web/#/4?page_id=75


gitee 源码地址

https://gitee.com/xrkmonitorcom/linux_file_monitor

本文系本站原创,转载请注明出处:http://console.xrkmonitor.com/a/plugin_linux_file_monitor.html